قدیمی‌ترین صفحات

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Main Page‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۹)
 2. آستر زير قالي‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۱۲)
 3. ابريشم ـ كوبيكاري‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۱۷)
 4. ابريشم ـ نقادي‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۱۸)
 5. MediaWiki code‎‏ (‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۷)
 6. کتاب اول‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۲)
 7. فصل اول:دار وابزار‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۶)
 8. کتاب دانشنامه فرش ايران- مولف:احمددانشگر‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۷)
 9. دانشنامه فرش ايران-احمددانشگر‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۹)
 10. کتاب دوم‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹)
 11. فصل اول:طرح و نقش‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۴)
 12. کتاب سوم‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۰)
 13. فصل سوم: آسيب شناسى(عيب ها- ترميم)‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۹)
 14. فصل دوم:انواع بافت و زيرانداز‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۰)
 15. فصل چهارم: مقياس ها،اندازه ها‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۴)
 16. فصل اول: بافت‎‏ (‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۳)
 17. کتاب دانشنامه فرش ايران‎‏ (‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۴)
 18. ابريشم ـ بسته abrišam baste‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۴)
 19. ابريشم تاب tâb-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۷)
 20. ابريشم ـ تحويل tahvil-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۹)
 21. ابريشم ـ كوبی كاری kubikâri-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۳)
 22. ابريشم ـ نقّادی naˆqˆqâdi-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶)
 23. ابعاد فرش ـ روش اندازه گيری Abêâdefaršravešeandâzegiri‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۰)
 24. ارقاچ erˆqâc‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۳)
 25. اُرنگ ornag‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۷)
 26. اره كشی arrekeši‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۰)
 27. اريش ariš‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۲)
 28. اريش كش ariškeš-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴)
 29. اريش كشی i-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۹)
 30. استادكار فرش ostâdkârefarš‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۳۰)
 31. اشكنج دادن نخ eškanjdâdanenax‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۵)
 32. القاچ elqâc‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۸)
 33. الم alam‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۹)
 34. اوّلتا avvaltâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۰)
 35. ايلمك ilmak‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۲)
 36. ايلمه ilme‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸)
 37. آخرتا âxertâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۰)
 38. آستر زير قالى âxertâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۱)
 39. باركردن bârkardan‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸)
 40. بازبافی قالی های نفيس bâzbâfiyeˆqâlihâyenafis‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۹)
 41. بافت bâft‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۳)
 42. بافت ـ انواع anvâê‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۲)
 43. بافت بی گره ebigereh‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۴)
 44. بافت تخت etaxt-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۷)
 45. بافت بی گره ebigereh-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۳)
 46. بافت تمام لول etamâmlu-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۶)
 47. بافت جفتی ejofti-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۶)
 48. بافت چهارتاری ecahârtâri‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۹)
 49. بافت حصيری ehasiri-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۷)
 50. بافت دوپود edopude‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۲۷)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)