پلاس

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پلاس pelâs

نوعی گليم پشمی است كه به جای زيرانداز يا برای تهيه سياه چادر در ايلات و عشاير به کار می رود. تفاوت پلاس با گليم معمولی آن است كه از پشم بافته می شود.

معروف ترين پلاس در ناحيه تركمن صحرا بافته می شود که آن را پالاس می نامند. پلاس های تركمنی مشهور است و از نوع گليمينه ای است كه ريشه های پشمی در پشت آن آويزان است. در يزد و ديگر نقاط ايران، به ويژه ميان عشاير، نيز اين زيرانداز را می بافند. چون پلاس با پشم بافته می شود، رطوبت را از زمين يا اطراف خود به بالا منتقل نمی كند. به همين سبب، در مفروش کردن كف چادرهاي عشاير يا ساختن سياه چادر، كه اغلب در زمين های مرطوب و بدون زه كشی استفاده می شود، و نيز خانه های روستايی به کار می رود.

در ميان عشاير به چادرهای ايلی كه سياه رنگ است و از موی بز بافته می شود نيز پلاس می گويند.

برای بافتن اطراف پلاس سياه چادرها كه اصطلاحاً «لوار پلاس سياه چادر» نام دارد از موی بز استفاده می شود تا مانع ورود حشرات گردد.