ر

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

راست رو

رفوگری ـ ابزار

رفوگری ـ دار

رفوگری ـ قاب

رنگ آزما

روغن بزرَک

روغن ریسندگی

رازك

رنگ بس

رنگ زاها

رنگ زاهای آلی

رنگ زاهای اصلی

رنگ زاهای حیوانی

رنگ زاهای خُمی

رنگ زاهای شیمیایی

رنگ زاهای طبیعی

رنگ زاهای غیر قابل حل

رنگ زاهای گیاهی

رنگ زاهای گیاهی ـ انواع و رنگ ها

رنگ زاهای گیاهی ـ بخش های رنگ زای گیاه

رنگ زاهای معدنی

رنگ و مواد رنگ زای طبیعی، شناخت

رودنگ

روناس

روناس ـ شناسایی

روناس ـ طرز تهیّه

روناسِ گل

رویینه

ریش بز

رنگ

رنگارنگ

رنگ آموز

رنگ آمیزی

رنگ ـ ارزش

رنگ ـ اشباع

رنگ ـ انواع

رنگ باختگی

رنگ ـ بازتاب

رنگ بازیك

رنگ برها

رنگ بندی

رنگ پخته

رنگ پذیری ـ تمایل ذاتی

رنگ پریده

رنگ پس دادن

رنگ تأثیرات

رنگ ـ تئوری ها

رنگ ـ تركیب رنگ ها

رنگ ـ تعادل

رنگ ـ تك رنگ

رنگ تند

رنگ ـ ته رنگ

رنگ تیره

رنگ ثابت

رنگ ثبات

رنگ ـ ثبات، درجه بندی

رنگ ـ جذب و پذیرش رنگ

رنگ ـ جذب كننده ها

رنگ ـ جیغ زدن

رنگ ـ حلّالیت

رنگ حیوانی

رنگ خَفه

رنگ ـ خلوص

رنگ خنثی

رنگ ـ خنثی كردن

رنگِ خونِ گاو

رنگ دارها

رنگ دانه ها

رنگ در فرش

رنگ دوانیدن

رنگ ـ رقیق كردن

رنگ ـ روان شناسی

رنگ روشن

رنگِ ریش

رنگ زداها

رنگ زدایی پشم

رنگ سازی چشم

رنگ سازی ـ كلیات

رنگ ـ سطح اتكا

رنگِ سوخته

رنگ ـ شدت

رنگ ـ شناخت

رنگ ـ طول موج

رنگ ـ طیف رنگ

رنگ ـ عمق

رنگِ غالب

رنگ فرش دست بافت ـ آزمایش درجه ثبات

رنگ ـ فیزیك رنگ

رنگِ قبلاً فلزی شده

رنگ ـ قدرت

رنگ ـ کرمانی

رنگ كمكی

رنگ مات

رنگ ـ مات كردن

رنگ مایه

رنگ مجرد

رنگ مسلط در قالی

رنگ ـ میان رنگ

رنگ ـ نورانیت

رنگ ها، اثرات ذهنی

رنگ ها ـ تأثیرات متقابل (كنتراست)

رنگ ها ـ تضاد

رنگ ها ـ تضاد رنگ اصلی

رنگ ها ـ تضاد روشنی، تاریكی

رنگ ها ـ تضاد سرد و گرم

رنگ ها ـ تضاد كمیت رنگ

رنگ ها ـ تضاد كیفیت

رنگ ها ـ تضاد مكمّل

رنگ ها ـ تضاد هم پایه

رنگ ها ـ مجاورت (كمپوزیسیون)

رنگ های آنیلینی

رنگ های اسیدی

رنگ های اصلی

رنگ های اصلی ـ نایكنواختی تمركز

رنگ های اوّلیه

رنگ های بازی

رنگ های پره متالیزه

رنگ های تركیبی

رنگ های ثانوی

رنگ های جانوری

رنگ های جور

رنگ های جوهری

رنگ های خُمی

رنگ های درجه دوم (ثانوی)

رنگ های درجه سوم

رنگ های دندانه ای

رنگ های ری اكتیو

رنگ های زمینه و نقش آنها در برجسته نمائی (تاثیرات فضایی)

رنگ های زنده

رنگ های ساده

رنگ های سبك

رنگ های سرد

رنگ های سنگین

رنگ های شیمیایی(مصنوعی)

رنگ های شیمیایی ـ انواع

رنگ های طبیعی

رنگ های ظاهر شونده

رنگ های فرار

رنگ های فلزی

رنگ های قابل قیاس

رنگ های قطرانی

رنگ های كاتیونی

رنگ های كروماتیك

رنگ های كرومی

رنگ های گرم

رنگ های گِلی

رنگ های گوگردی

رنگ های گیاهی

رنگ های متال كمپلكس

رنگ های مرده

رنگ های مستقیم

رنگ های مشابه

رنگ های مصنوعی

رنگ های معدنی

رنگ های مكمّل

رنگ های میانی

رنگ های نفتالینی

رنگ های نمایان

رنگ های نیمه ثابت

رنگ های واكنشی

رنگ های هماهنگ (هارمونی رنگ ها)

رنگ های هموژن

رنگ یابی در قالی

رنگیزه

رنگ یكدست

رنگ ـ یکنواخت كننده ها

رنگین كمان

رودنگی

روناسیرنگ ـ آماده سازی برای رنگرزی با رنگ های شیمیایی

رنگ ـ ابعاد

رنگرز

رنگرزی

رنگرزی با انار و پوست آن

رنگرزی با روناس

رنگرزی با قرمز دانه

رنگرزی ـ با نیل

رنگرزی با وسمه

رنگرزی پشم با اسپرك

رنگرزی پشم با مواد مازوجی

رنگرزی پشم ـ كلیات

رنگرزی پنبه

رنگرزی ـ تمایل ذاتی

رنگرزی ـ حمام

رنگرزی ـ حمام، غلظت اولیه

رنگرزی ـ حمام مادر (اصلی)

رنگرزی در كارگاه های كوچك

رنگرزی ـ رقیق سازی

رنگرزی ـ رمقِ كشی

رنگرزی رنگ سرد

رنگرزی كلاف

رنگرزی ـ كلیات

رنگرزی ـ مات كردن

رنگرزی مضاعف

رنگرزی ـ مواد

رنگرزی - مواد یكنواخت كننده

رنگرزی نخ

رنگرزی نخ گلیم


رايانه (كامپيوتر) و فرش بافی

رفوگری ـ بهداشت و ايمنی

راست بافی

رج

رج شمار

رج شمار توأمان

رن

رندی كردن


رنگ خوانی

روپود

روکارگيری

روی كار

ريزبافی

ريس

ريسندگی

ريسنده

ريشه

ريشه بافی

ريشه بندی

ريشه بندی ـ انواع گره

ريشه ـ تزيين

رانكی

رختخواب پيچ

رند

رنی

روزينی

روكرسی

روگيوه ای

رومبلی

رووار

ريزباف

ريسمان

رطوبت

رطوبت گيری

رطوبت مطلق

رطوبت نسبی

رفوكاری

رفوگر

رفوگری

رفوگری ـ آسيب ديدگی جزئی

رفوگری ـ آسيب ديدگی عمده

رفوگری ـ آسيب ديدگی متوسط

رفوگری ـ ارزش و اهميت

رفوگری ـ اقدامات كلّی

رفوگری ـ انواع

رفوگری ـ بطلمه

رفوگری ـ پشت فرش

رفوگری ـ ترك خوردگی فرش

رفوگری ـ داركشی

رفوگری ـ روی فرش

رفوگری ـ ريشه فرش

رفوگری ـ سرشكافی

رفوگری ـ سوزن كاری چلّه

رفوگری ـ شيرازه

رفوگری ـ غربيله كردن

رفوگری ـ قيچی كاری

رفوگری ـ كله بندی

رفوگری ـ كهنه نما كردن محل رفو

رفوگری ـ گره قايقی

رفوگری ـ مغزی زدن

رفوگری ـ يك رنگ كردن

رگه دار شدن فرش و علت های آن

رنگ رفتگی

رنگ يابی در قالی

ريختگی لبه فرش و جلوگيری از آن

ريش شدن نخ ها

رگ

روش متری

ری

رابند

راور

ربعی دار گل

ربعی سعدی ربعی سعدی

رم رم

رنگ نقطه

ریحانی

ریزگل

ریزه ماهی

ریزه ماهی خورشیدی

راور

رنگ و رنگرزی- تاریخچه

رنگ های شیمیایی - تاریخچه

رنگ های گیاهی و طبیعی - تاریخچه