روش متری

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

روش متری ravešeMetri

روش استفاده از سيستم متريک. نوعی اندازه گيری به وسيله متر است. در اين روش، كه ابتدا در فرانسه متداول شد، متر (برابر يك چهل ميليونيم طول نصف النهار بزرگ زمين) به منزله واحد سنجش طول انتخاب شد و اجزاء و اضعاف آن، كه به صورت ده دهی (اعشاری) تقسيم بندی شد، برای اندازه گيری طول استفاده شد.