سبز

از دانشنامه فرش
پرش به: ناوبری، جستجو

سبز sabz

سبز، بسیار گسترده و رنگ طبیعت است. به باور برخی پژوهشگران سبز از رنگ های درجه دوم و ثانویه است كه از تركیب دو رنگ اوّلیه زرد و آبی به وجود می آید و در رنگرزی خامه فرش مصرف دارد. این رنگ در میان آبی و زرد قرار می گیرد. سبز رنگ دنیای سبزیجات است و نشان دهنده بهار، حیات، امیدواری، محبّت، خرسندی و شادی. مفهوم این رنگ ارضا و آرامش و باروری است. سبز اندکی به سردی می گراید و هنگامی كه با سفید آمیخته شود این سردی افزایش می یابد. در كارگاه های رنگرزی فرش، نوعی رنگ سبز سیر را با نیل، اسپرك و زاج سفید فراهم می آورند. رنگ سبز در نور مستقیم تیره تر و در تاریكی روشن جلوه می كند. طول موج این رنگ 490 تا 530 نانومتر است.