قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. Main Page‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۹)
 2. آستر زير قالي‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۲)
 3. ابريشم ـ كوبيكاري‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۷)
 4. ابريشم ـ نقادي‎‏ (‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۸)
 5. MediaWiki code‎‏ (‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۷)
 6. کتاب اول‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۲)
 7. فصل اول:دار وابزار‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۶)
 8. کتاب دانشنامه فرش ايران- مولف:احمددانشگر‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۷)
 9. دانشنامه فرش ايران-احمددانشگر‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۹)
 10. کتاب دوم‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۹)
 11. فصل اول:طرح و نقش‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴)
 12. کتاب سوم‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۰)
 13. فصل سوم: آسيب شناسى(عيب ها- ترميم)‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۱۹)
 14. فصل دوم:انواع بافت و زيرانداز‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۰)
 15. فصل چهارم: مقياس ها،اندازه ها‎‏ (‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۴)
 16. فصل اول: بافت‎‏ (‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۳)
 17. کتاب دانشنامه فرش ايران‎‏ (‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۴)
 18. ابريشم ـ بسته abrišam baste‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۴)
 19. ابريشم تاب tâb-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۷)
 20. ابريشم ـ تحويل tahvil-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۳۹)
 21. ابريشم ـ كوبی كاری kubikâri-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۳)
 22. ابريشم ـ نقّادی naˆqˆqâdi-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۶)
 23. ابعاد فرش ـ روش اندازه گيری Abêâdefaršravešeandâzegiri‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۰)
 24. ارقاچ erˆqâc‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۳)
 25. اُرنگ ornag‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۷)
 26. اره كشی arrekeši‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۰)
 27. اريش ariš‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۲)
 28. اريش كش ariškeš-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۴)
 29. اريش كشی i-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۹)
 30. استادكار فرش ostâdkârefarš‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۰)
 31. اشكنج دادن نخ eškanjdâdanenax‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۵)
 32. القاچ elqâc‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸)
 33. الم alam‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۹)
 34. اوّلتا avvaltâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۰)
 35. ايلمك ilmak‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲)
 36. ايلمه ilme‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۸)
 37. آخرتا âxertâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۰)
 38. آستر زير قالى âxertâ‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱)
 39. باركردن bârkardan‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۸)
 40. بازبافی قالی های نفيس bâzbâfiyeˆqâlihâyenafis‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹)
 41. بافت bâft‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۳)
 42. بافت ـ انواع anvâê‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲)
 43. بافت بی گره ebigereh‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴)
 44. بافت تخت etaxt-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۷)
 45. بافت بی گره ebigereh-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۳)
 46. بافت تمام لول etamâmlu-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶)
 47. بافت جفتی ejofti-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۶)
 48. بافت چهارتاری ecahârtâri‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۹)
 49. بافت حصيری ehasiri-‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۷)
 50. بافت دوپود edopude‎‏ (‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۷)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)