پنبه ـ شناسایی

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پنبه ـ شناسایی šenāsāī

به منظور انتخاب الياف بهتر و طبیعی پنبه از میان الیاف غیر مرغوب و مصنوعی و به كارگیری نوع مرغوب آن در ریسیدن تار یا پود فرش، مهم ترین كار، تشخیص الیاف طبیعی پنبه است. تولیدكنندگان فرش و مأموران تدارك مواّد اولیه فرش بافی، باید به قدر بسنده دراین تشخیص تبحر و تخصص داشته باشند تا برای انتخاب بهترین الیاف دچار سرگردانی نشوند. از طریق تأثیرپذیری پنبه می توان به نوع آن پی برد. افزوده بر این، برخی از روش های تشخیص الیاف پنبه طبیعی به شرح زیر است:

  1. تشخیص فیزیكی:اگر یك رشته نخ پنبه ای یا الیاف پنبه را به شعله آتش نزدیك كنند:
    1. به سرعت شعله ور می شود؛
    2. می سوزد واین سوختن پس از دور شدن از شعله آتش نیز اندکی تداوم می یابد و پس از خاموش شدن دود خاكستری رنگی از آن خارج می شود؛
    3. خاكستر سوخته آن نیز بسیار نرم است.
  2. تشخیص شیمیایی: پنج گرم از الیاف پنبه را در ظرفی نسوز حاوی 100 میلی لیتر اسید سولفوریك می اندازند و مدت 20 دقیقه می جوشانند. الیاف پنبه در اثر گرما و اسید رشته رشته شده، سپس، به طور کامل حل می شوند. محلول را از كاغذ صافی، كه از قبل وزن شده، عبور داده و سپس وزن كاغذ صافی را از وزن قبلی آن كم می كنند. رقم باقی مانده مربوط به الیاف پنبه است و اگراین مقدار بیش از 1 درصد باشد حاکی از ناخالصی است.[۱]
سایر زبانها
English

منبع

  1. کتاب دانشنامه فرش ـ احمد دانشگر