پوكی فرش

از دانشنامه فرش
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پوكی فرش pukiyefarš

تطبيق نداشتن مقدار مصرفی نخ پرز و تراكم گره ها با تعداد نخ های چلّه حالتی را در اين دست باف به وجود می آورد كه باعث خلوتی پرزها در متن فرش می گردد. پوكی فرش نتيجه جفتی بافی و عدم تجعدّ نوع الياف با رج شمار مناسب است كه فضای ميان پرزها خالی می ماند و اين عيب با انگشتان دست حس مي شود.